ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG THÀNH CÔNG RẤT TỐT ĐẸP

0

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 01/02/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp; Đại hội rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch; là một trong những Đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, nhất trí cao, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2011-2020); xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ Đảng khoá XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khoá XII. Các văn kiện được thông qua tại ĐH này được xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn, trên cơ sở kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Các văn kiện đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của ĐH XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

 Đại hội biểu thị ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, chế độ XHCN, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới CNH-HĐH; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng XHCN…

Đại hội đã thảo luận và thông qua những quyết sách quan trọng để định hướng và chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội XIII khẳng định Đảng ta tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đường lối đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, Đại hội XIII cũng nhấn mạnh đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Cùng đó là, kịp thời thể chế hoá, cụ thể hoá, triển khai thực hiện đúng, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, khắc phục được sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp uỷ, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành trung ương khoá XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Hoàng Sim – Tổng hợp