ĐẠI HỘI MTTQ XÃ TÚ TRĨ

Ngày 13/3/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tú Trĩ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024; tiến hành hiệp thương cử các vị uỷ viên UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời hiệp thương cử các vị đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Đại hội MTTQ xã Tú Trĩ nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, MTTQ xã Tú Trĩ đã bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, hướng dẫn MTTQ cấp trên, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất ổn định cuộc sống; triển khai thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn xã có 6/11 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 85,2% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vận động nhân dân hiến đất và  ngày công, kêu gọi các công ty doanh nghiệp, cơ quan đơn vị chung tay xây dựng NTM được trên 500 triệu đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội được đẩy mạnh; Công tác giám sát, phản biện tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bước đầu có hiệu quả; năng lực, vị thế của MTTQ ngày càng cao…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, nêu kết quả đạt được cũng như rút ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề ra các mục tiêu đó là: Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, pháy huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; cùng với 5 chương trình hành động, góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội, của địa phương./.