Đại hội Hợp tác xã Nông nghiệp Nà Tu, xã Cẩm Giàng

Vừa qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Nà Tu, xã Cẩm Giàng đã tổ chức Đại hội. Đây là Đại hội được Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn chọn làm Đại hội điểm tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tham dự Đại hội có đại diện Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, lãnh đạo UBND huyện cùng với 42 xã viên của Hợp tác xã và 47 Chủ nhiệm, Giám đốc các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đã thông qua báo cáo công tác chuẩn bị về việc tổ chức lại hoạt động của Hợp tác xã, đánh giá những nội dung như: Thành viên Hợp tác xã đã có góp vốn điều lệ theo quy định; Nội dung hoạt động dịch vụ của Hợp tác xã chủ yếu phục vụ cho các thành viên theo Điều 5, Nghị định 193/2013/NĐ-CP; Bộ máy quản lý Hợp tác xã cơ bản đáp ứng theo quy định. Đối với những nội dung chưa phù hợp cần được tổ chức lại theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012. Theo đó sẽ sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Hợp tác xã; bầu lại các chức danh trong Hợp tác xã; dự thảo phương án sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã nông nghiệp Nà Tu đã kết nạp thêm 13 thành viên mới tham gia Hợp tác xã, nâng tổng số xã viên của Hợp tác xã lên 55 xã viên.

Tại Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi của Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, gồm 5 chương, 26 điều và chuyển đổi cơ cấu tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; Ban quản trị hiện tại chuyển thành Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát vẫn giữ nguyên và chuyển đổi theo Luật hoạt động theo Ban kiểm soát mới được 100% xã viên biểu quyết nhất trí.

Đại hội hợp tác xã Nông nghiệp Nà Tu đã bầu 03 xã viên vào Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã./.