Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Bạch Thông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Trong 2 ngày 10 và mùng 11/4/2014, Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Về dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Duy So – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đồng chí Hà Đức Tuyến – Bí thư Huyện ủy Bạch Thông và 110 đại biểu chính thức.

Năm năm qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp công tác chặt chẽ của UBND huyện và các tổ chức thành viên; Mặt trận Tổ quốc huyện Bạch Thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường hưởng ứng các hoạt động, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân trong huyện với nhân dân các địa phương trong tỉnh. Coi trọng việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Huyện ủy đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới. Tích cực đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2013 giảm còn 9,58%.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới (2014 – 2019) MTTQ huyện Bạch Thông tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đồng chí Nguyễn Duy so, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh và đồng chí Hà Văn Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy Bạch Thông  nhấn mạnh: Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện Bạch Thông văn minh giàu đẹp, phát triển bền vững trong những năm tới, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, các phòng ban, ngành, địa phương cần phải có nhiều nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao, trong đó vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên là rất quan trọng, nhằm tăng cường sự đoàn kết, tập hợp nhân dân, động viên toàn dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới mục tiêu vì sự ổn định và phát triển. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức MTTQ theo hướng hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư, đến từng hộ dân. Mặt trận cần chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đấu tranh xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và đời sống; tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nội bộ nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, Đại hội Uỷ ban MTTQ huyện đã hiệp thương cử ra 55 ông, bà vào Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông nhiệm kỳ 2014 – 2019 tiến hành họp phiên thứ nhất, hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch, ông Nông Thanh Trần đã chúng cử và giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ huyện, ông Hà Đức Thủy giữ chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện. Tại Hội nghị đã bầu 18 vị đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019.