Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường

Vừa qua, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí La Thị Huyền – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hướng Phúc Cư – UVBTV – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường được thành lập từ tháng 4 năm 2013, hiện tại Chi bộ có 04 đảng viên, trong đó có 03 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Những năm qua, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn như: Tham mưu cho UBND huyện làm tốt công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, từ năm 2010 đến nay đã tham mưu cho UBND huyện cấp được 35.591/37.740 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 94% kế hoạch giao; thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn. Tham mưu cho UBND huyện phê duyệt đề án phân loại, thu gom, xử lý rác thải, chất thải ảnh hưởng đến môi trường nông thôn, thực hiện tốt việc thu gom rác thải trên địa bàn. Công tác giải quyết tranh chấp đất đai được quan tâm thực hiện, từ 2010 đến nay đã tiếp nhận 32 đơn đề nghị giải quyết về tranh chấp đất đai, đã tham mưu cho UBND huyện giải quyết được 28 trường hợp, hiện còn 04 trường hợp đang tiếp tục giải quyết. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên được Chi bộ quan tâm, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ Chi bộ đã kết nạp được 02 đảng viên, hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí La Thị Huyền – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Duy trì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu chi bộ, cơ quan, đơn vị, không ngừng cải tiến lề lối làm việc, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan, việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thường xuyên đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan.

Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường  đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.