Đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND

Ngày 25/10/2018, Tổ giám sát HĐND huyện đã có cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn và quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tại hai xã Cao Sơn và Sỹ Bình. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 Tổ đại biểu HĐND giám sát tại xã Cao Sơn

Qua giám sát cơ bản hai xã đã quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh và hướng dẫn của Sở tài chính. Các khoản chi đều có hóa đơn, chứng từ đầy đủ, hợp lệ. các khoản chi đáp ứng được nhu cầu chi hoạt động và đúng theo dự toán chi được phân bổ hàng năm…Bên cạnh đó việc thực hiện Nghị quyết còn gặp một số khó khăn: Một số khoản chi quy định trong Nghị quyết chi của HĐND nhưng không quy định rõ hình thức chi, mức chi cụ thể gây khó khăn cho công tác bố trí và thực hiện chi. Một số ngành xây dựng dự toán chưa sát với thực tế, dẫn đến việc cấp thiếu phải điều chỉnh dự toán trong năm. Một số mức chi chưa xem xét đến các trường hợp đặc thù cần sửa đổi, bổ sung chế độ cho phù hợp với thực tiễn hiện nay…/.