ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN GIÁM SÁT TẠI TÂN TIẾN

Thực hiện kế hoạch giám sát của đại biểu HĐND huyện, ngày 26/8/2019, tổ đại biểu HĐND số 2 đã có buổi giám sát về Chương trình hành động của HĐND xã Tân Tiến.

 Tổ đại biểu HĐND số 2 giám sát tại xã Tân Tiến

Thực hiện Chương trình hành động số 57 về thực hiện Quyết định số 01 của HĐND tỉnh về Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. HĐND xã Tân Tiến đã tổ chức thành công 4 kỳ họp đảm bảo đúng theo quy định, từ tháng 8 năm 2017 đến nay HĐND xã đã ban hành được 16 Nghị quyết, các kiến nghị sau giám sát chuyên đề đượcthường trực HĐND đánh giá sát thực cụ thể, kịp thời gửi cho các đơn vị liên quan xem xét giải quyết. Nội dung, chương trình các kỳ họp được đổi mới nâng cao chất lượng, công tác giám sát chuyên đề được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND đã thường xuyên chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Trách nhiệm của đại biểu HĐND được nâng cao về kỹ năng hoạt động, qua đánh giá nhận xét của cử tri về hoạt động của người đại biểu HĐND năm 2018 có 18/18 đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi giám sát, Tổ đại biểu HĐND huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả của HĐND xã Tân Tiến, đồng thời cũng đề nghị trong thời gian tới HĐND xã Tân Tiến tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo của các đại biểu HĐND ở cơ sở, nâng cao công tác tham mưu của các Ban HĐND./.