Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã thu hút được mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia.

Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tại huyện Bạch Thông đã được đổi mới phương thức hoạt động, từ đó thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tham gia… Trong phát triển kinh tế bà con nhân dân luôn biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện gieo cấy đúng với khung thời vụ, sử dụng các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao như lúa lai, ngô lai, thực hiện có hiệu quả sản xuất các vùng chuyên canh tập trung như trồng cây cam quýt, trồng rau màu, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, bà con nhân dân đã tham gia ủng hộ giúp đỡ tinh thần, vật chất cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn. Đặc biệt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư luôn được chú trọng, tổ chức tuyên truyền tới mọi người dân về phong trào phòng chống tội phạm tại các buổi họp thôn. Qua đó phát hiện và tố giác tội phạm. Việc thực hiện nếp sống văn hoá văn minh trong việc cưới, việc tang, các phong tục tập quán lạc hậu được xoá bỏ, các tệ nạn xã hội giảm hẳn, quy chế dân chủ được thực hiện công khai ở khu dân cư, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao được phát triển mạnh trong nhân dân. Năm 2014, toàn huyện phấn đấu 78% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 60% thôn bản, tổ phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa, tổ phố văn hóa, 90% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện Bạch Thông đây chính là động lực lớn góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.