Cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền trong công tác bảo vệ môi trường

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề án thu gom phân loại rác thải trên địa bàn huyện