Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 2 tháng 4

xem nội dung chi tiết tại đây