Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền (lần 02 tháng 10 năm 2022)

Tải tài liệu tại đây