Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(tuần từ ngày 26/12 đến ngày 31/12/2022)

tải tài liệu tại đây