Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (tuần từ ngày 01/03 đến ngày 10/03/2023)

Tải tài liệu tại đây