Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 27/8/2022 đến ngày 09/9/2022)

xem nội dung chi tiết tại đây