Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ ngày 22/10/2022 đến ngày 29/10/2022)

tải tài liệu tại đây