Công điện Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT – Văn phòng uỷ ban Quốc Gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN

Xem nội dung chi tiết tại đây