Công điện số 1576/CĐ-BYT ngày 24/11/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Xem nội dung chi tiết tại đây