Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 03

Xem nội dung chi tiết tại đây