Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 02

Xem nội dung chi tiết tại đây