CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA TẠI UBND XÃ TÂN TÚ

0

Chiều 03/11/2023, Thanh tra huyện đã công bố Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 30 tháng 10 năm 2023 về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với đơn vị UBND xã Tân Tú.

 Công bố Quyết định kiểm tra tại UBND xã Tân Tú

Nội dung kiểm tra: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;  Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; công tác quản lý và thanh quyết toán ngân sách Nhà nước theo quy định. Thực hiện Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh quyết toán; Kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;  Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác tự kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, xử lý hành vi tham nhũng, tài sản tham nhũng tại đơn vị; Thực hiện chế độ báo cáo phòng, chống tham nhũng…

Thời kỳ kiểm tra, từ 01/01/2022 đến 30/9/2023. Thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra./.

Hoàng Sim