Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây

congkhaidutoan