Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tờ trình công khai quyết toán ngân sách năm 2021

quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2021

công khai quyết toán ngân sách năm 2021