Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây

Quyết định phê duyệt KHSD đất Bạch Thông 2023

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Danh mục công trình thực hiện 2023

Biểu chuyển mục đích hộ gia đình cá nhân 2023

Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023