CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY ĂN QUẢ CAM QUÝT VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HỒI DƯỢC LIỆU

Sau gần năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Về chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020 – 2025; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương giai đoạn 2020 – 2025. Đến nay, cơ bản huyện đã đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 Thu hoạch hồi ở Sỹ Bình

Theo đó, mục tiêu đặt ra trong 5 năm, huyện  sẽ phát triển thêm 200 héc ta, nâng tổng số diện tích cây hồi lên 600 héc ta, tạo thành vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa hàng nghìn tấn hồi mỗi năm. Năm 2021, Dự án trồng cây hồi được huyện triển khai thực hiện tại 3 xã gồm: Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn, diện tích thực hiện 100 héc ta, với 271 hộ đăng ký thực hiện với kinh phí trên 200 triệu đồng. Năm 2022, huyện Bạch Thông tiếp tục hỗ trợ người dân trồng thêm 100 héc ta cây hồi. Để Dự án triển khai đạt kết quả, ngoài cơ chế chính sách hỗ trợ cây giống, phân bón, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, huyện thực hiện hỗ trợ sau đầu tư cho một số hợp tác xã chế biến để tăng giá trị kinh tế cũng như đầu ra ổn định cho sản phẩm hồi tại địa phương. Như vậy, chỉ sau khoảng 2 năm, huyện hoàn thành mục tiêu đưa diện tích cây hồi lên 600 héc ta như kế hoạch đề ra.

Ngọc Diệp