Chương trình phát thanh ngày 13 tháng 8 tháng 2020