Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra huyện Bạch Thông

1. Chức năng:

Thanh tra huyện Bạch Thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện được quy định tại Điều 27 Luật Thanh tra năm 2010 như sau:

“ 1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện.

2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ”.

 

Thông tin liên hệ:

Cơ quan Thanh tra huyện Bạch Thông – Phòng tiếp dân

Địa chỉ: Phố Ngã Ba – Thị trấn Phủ Thông

Số điện thoại liên hệ: 0281.3850.069

Email: tiepdan.bt@backan.gov.vn

 

 

1. Doanh Thăng Trường – Chánh Thanh tra

 

 

 

 

 

Điện thoại: 0915.600.898

 

 

Email: truongdt.bt@backan.gov.vn

 

 

 

 

2. Lý Sinh Vy – Phó Chánh Thanh tra

 

 

 

Điện thoại: 0987.228.492

 

 

Email: vyls.bt@backan.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

3. Phạm Minh Tuấn – Cán bộ

Điện thoại: 0913.084.482

Email: tuanpm.bt@backan.gov.vn

 

4. Chu Thị Bạch Tuyết – Cán bộ

Email: tuyetctb.bt@backan.gov.vn

 

5. Đàm Thị Hường – Cán bộ

Điện thoại: 0973.591.838

Email:huongdt.bt@backan.gov.vn