CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

Từ năm 2021 đến nay, huyện Bạch Thông đã thành lập mới 14 hợp tác xã, nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện lên 44 HTX. Trong số đó, có 38 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, 6 HTX đăng ký và hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tổng số thành viên của các HTX trên địa bàn huyện là 437 thành viên, vốn hoạt động theo đăng ký là trên 109 tỷ đồng, thu nhập bình quân của mỗi thành viên từ 3 – 5 triệu đồng/tháng.

HTX Trà Phiêng an, xã Quang Thuận được công nhận và xếp hạng 3 sao OCOP cấp tỉnh.

Đến nay, các HTX trên địa bàn đã có bước phát triển nhất định cả về quy mô, chất lượng và được tạo điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Một số HTX nông nghiệp trên địa bàn thông qua hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thể hiện được vai trò cầu nối, giúp các thành viên, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và định hướng được phương thức sản xuất kinh doanh ở những lĩnh vực phù hợp với thị trường trong và ngoài địa phương.Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện có 6 HTX được hỗ trợ dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

 HTX trà Phiêng An được giới thiệu tại các Hội thảo xúc tiến thương mại của tỉnh.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, phát triển HTX trên địa bàn; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, các HTX cần nghiên cứu xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện của HTX, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời tìm kiếm thị trường, mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng sản phẩm có thương hiệu, đặc trưng thế mạnh của địa phương./.

Ngọc Diệp