Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

Xem nội dung chi tiết tại đây

Hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 5392/BTTTT-HTQT ngày 02 tháng 11 năm 2022 về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63