Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Xem nội dung chi tiết tại đây