Chỉ đạo công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

0

Xem nội dung chi tiết tại đây