Thông báo

Thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo...

Xem nội dung chi tiết tại đây Văn bản số 260/TTLĐNN-TCLĐ ngày 04/5/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê – la – rút năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây