Thông báo

Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện...

Xem nội dung chi tiết tại đây Bản đồ KHSD đất 2024 Quyết định phê duyệt KHSD đất 2024 Bạch Thông

Thông báo công bố, công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị...

Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Thông báo TTHC áp dụng mô hình 30 phút tăng thêm vì dân

Xem nội dung chi tiết tại đây