Hướng dẫn

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới...

Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn...

Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn số 125-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Ban Tuyên...

Tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khi hậu, quản lý...

Tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Hướng dẫn công tác tuyên truyền (tháng 11/2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây ĐỊNH HƯỚNG TT THÁNG 11 

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC cấp sở,...

Xem nội dung chi tiết tại đây Phụ lục 4. Hướng dẫn chấm điểm CCHC cấp xã Phụ lục 3. Hướng dẫn chấm điểm CCHC cấp...

Hướng dẫn bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây

Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng tài khoản VNeID

Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID