Giấy mời

Giấy mời dự Hội nghị giao ban khối xã, thị trấn

Xem nội dung chi tiết tại đây