Điều lệ

Điều lệ giải Bơi các nhóm tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây

Điều lệ giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX, năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây