Công Văn

Tuyền truyền, hưởng ứng Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc...

Xem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ cuộc thi triển lãm ảnh tự hào một dải biên cương

Thực hiện Quyết định số 94/QĐ-ĐCT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Đoàn...

Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định 94 Ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong bộ tiêu chí quốc gia...

Triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với...

Xem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ cuộc thi triển lãm ảnh tự hào một dải biên cương

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến và Cuộc...

Xem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến Thể lệ vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ...

Triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với...

Xem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ cuộc thi triển lãm ảnh tự hào một dải biên cương

Cung cấp nội dung tuyên truyền lần 2 tháng 4 năm 2022

xem nội dung chi tiết tại đây

Thông tin, phổ biến Thể lệ Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn...

Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định số 144/QĐ-BTC của BTC các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt...

Rà soát nhu cầu và đề xuất các nội dung hợp tác với trường...

Xem nội dung chi tiết tại đây Thông báo số 123/TB-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Biểu rà soát và đề xuất nhu cầu tham gia...