Công Văn

Tuyên truyền tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Xem nội dung chi tiết tại đây Thể lệ cuộc thi Đề cương tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ...

Thực hiện Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phụ lục danh mục thông tin dữ...

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh...

Xem nội dung chi tiết tại đây Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Công văn số 5910/UBND-NCPC ngày 7/9/2021 của UBND tỉnh Công văn...