Công Văn

Chuyển Thông tư số 18/2023/TT-BNV ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Xem nội dung chi tiết tại đây Thông tư số 18/2023/TT-BNV ngày 08/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc...

Xem nội dung chi tiết tại đây Hướng dẫn số 139-HD/BTGTW ngày 23 tháng 01 năm 2024

Tin gió mùa đông bắc và rét trên khu vực tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tuyên truyền Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh...

Xem nội dung chi tiết tại đây Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Triển khai thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực...

Xem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ