Công Điện

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Xem nội dung chi tiết tại đây Văn bản số 168/STP-PBGDPL ngày 10/02/2020 của Sở Tư pháp về tăng cường tổ chức phổ biến, giáo...

Công điện về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công điện V/v Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Xem nội dung chi tiết tại đây

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Xem nội dung chi tiết tại đây

CÔNG ĐIỆN CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI RÉT ĐẬM, RÉT HẠI

Xem nội dung chi tiết tại đây

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Xem nội dung chi tiết tại đây