Thông tin đầu tư

Thông báo mời thầu cung ứng giống ngan thịt, thức ăn hỗn hợp, vacxin,...

Xem nội dung chi tiết tại đây QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 Xem nội dung chi tiết tại đây