Quy hoạch - Dự án

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030...

Xem nội dung chi tiết tại đây Thông báo công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng...