Lấy ý kiến dự thảo

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Xem nội dung chi tiết tại đây Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (lấy ý kiến)

Lấy ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước...

Xem nội dung chi tiết tại đây dự thảo L5 BC Thuyết minh QCĐP (đã góp ý) Phụ lục 01-2-3-4 (kèm báo cáo thuyết minh L5...