Lấy ý kiến dự thảo

xin ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch Bộ tiêu chí về...

Xem nội dung chi tiết tại đây

Xin ý kiến dự thảo Khung thuyết minh chính Quy hoạch tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây Khung thuyết minh chính Quy hoạch tỉnh

Đóng góp ý kiến dự thảo đề cương hương ước, quy ước

Xem nội dung chi tiết tại đây

Xin ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo rà soát quy hoạch và...

Xem nội dung chi tiết tại đây Dự thảo Báo cáo rà soát quy hoạch và đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng...

Lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,...

Xem nội dung chi tiết tại đây BÁO CÁO TÓM TẮT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN BẠCH THÔNG