Công khai ngân sách địa phương

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm...

Xem nội dung chi tiết tại đây công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Bạch Thông

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách...

Xem nội dung chi tiết tại đây Công  khai số liệu dự toán ngân sách quý II năm 2021 của huyện Bạch Thông

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách...

xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách quý I Biểu kèm công khai ngân sách...

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện...

Xem nội dung chi tiết tại đây congkhaidutoan

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH...

Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quý III năm 2020...

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách...

Ngày 29/7/2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 1819/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019...

Ngày 21/8/2020, UBND huyện Bạch Thông ban hành Quyết định số: 2025/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019...