Công khai ngân sách địa phương

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách...

Xem nội dung chi tiết tại đây Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện...

Xem nội dung chi tiết tại đây công khai dự toán

Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện...

Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách...

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm...

Xem nội dung chi tiết tại đây Biểu kèm theo QĐ công khai QTNS năm 2022 Bạch Thông

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách...

Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định công khai dự toán quý I năm 2023 công bố công khai số liệu dự toán ngân...

Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây Quyết định phê duyệt KHSD đất Bạch Thông 2023 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Danh mục...

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách...

Xem nội dung chi tiết tại đây Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự...

Xem nội dung chi tiết tại đây Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Bạch Thông quý III

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây Tờ trình công khai quyết toán ngân sách năm 2021 quyết định công khai quyết toán ngân sách năm...

Quyết định về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện...

Xem nội dung chi tiết tại đây Công khai dự toán quý II Tờ trình công khai dự toán quý II