Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công tác của UBND huyện Bạch Thông năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây