Cải cách hành chính

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện

Xem nội dung chi tiết tại đây