Cập nhật bổ sung số Định danh cá nhân/Căn cước công dân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID

Xem nội dung chi tiết tại đây