CAO SƠN NỖ LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

0

Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, xã Cao Sơn đã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”… từ xã đến các thôn, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện.

 Người dân xã Cao Sơn tích cực xây dựng đường giao thông nông thôn.

Hiện nay xã Cao Sơn đạt 8 tiêu chí  đó là tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch; thủy lợi; điện; bưu điện;Tỷ lệ lao động có việc lam thường xuyên; an ninh trật tự xã hội; y tế; văn hóa. Đạt được kết quả đó là sự nỗ lực của cả cấp ủy chính quyền địa phương. Tuy nhiên xã vẫn còn gặp một số khó khăn như: Đội ngũ cán bộ có sự thay đổi, chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo nên trong năm 2019 còn gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thực hiện. Nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên cũng như vốn ngân sách xã còn khó khăn chưa đáp ứng nhu cầu công việc. Các thành viên chủ yếu làm việc kiêm nhiệm, do đó việc triển khai các Chương trình đôi lúc chưa được kịp thời và hiệu quả chưa cao. Trong thời gian tới xã Cao Sơn sẽ  tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban quản lý, Ban phát triển các thôn thực hiện, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân phụ trách trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chương trình. Tập trung vào nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên và Ban phát triển các thôn hoạt động về xây dựng nông thôn mới từ cấp xã đến cấp thôn, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.