CAO SƠN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

Những năm qua xã Cao Sơn xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

                                   Các mô hình phát triển kinh tế được người dân thực hiện có hiệu quả

Để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã đã tích cực tuyên truyền để cán bộ, nhân dân nhận thức rõ và đúng về cơ chế chính sách giảm nghèo, từ đó, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tự chủ, tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng. Đồng thời, thực hiện rà soát, phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để đề ra giải pháp giúp đỡ hiệu quả. Trong đó, ưu tiên người nghèo thuộc gia đình chính sách, người nghèo có ý chí thoát nghèo. Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng phân bổ đúng, kịp thời để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua 5 năm triển khai thực hiện các chương trình như hỗ trợ mua trâu, bò sinh sản của nhà nước và từ chương trình 135, người dân đã nhận thức được ý nghĩa các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong việc giảm nghèo, phát triển sản xuất để có thu nhập ổn định, từ đó góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Đến nay, xã Cao Sơn có 62/216 hộ nghèo bằng 28,7% giảm 9,54%; hộ cận nghèo 29/216 bằng 13,4% giảm 5,2% so với nhiệm kỳ trước. /.

Đào Kiên