Cẩm Giàng xây dựng nông thôn mới

Với những thuận lợi ban đầu về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, hiện nay, xã Cẩm Giàng đang tích cực thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015, Cẩm Giàng trở thành 1 trong 3 xã nông thôn mới của huyện Bạch Thông.

Cẩm Giàng là xã phía Nam của huyện Bạch Thông có tổng diện tích tự nhiên là 949ha. Với những đặc điểm về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội hiện nay, Cẩm Giàng có nhiều thuận lợi trong xây dựng nông thôn mới: Là địa phương nằm gần trung tâm huyện lỵ, tỉnh lỵ (cách thị xã Bắc Kạn 9km về phía Nam và cách thị trấn Phủ thông 9km về phía Bắc); hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh, đặc biệt là hệ thống đường quốc lộ 3 chạy qua địa bàn với chiều dài gần 6km; diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng lúa khá lớn so với các địa phương khác, chất lượng đất tốt, tập trung, năng suất lúa cao; hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, năng lực tưới tiêu đáp ứng được trên 70% tổng diện tích đất nông nghiệp của xã; lực lượng lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao so với tổng dân số của địa phương; nông dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất…. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã, những năm qua, bộ mặt nông thôn xã đã có những chuyển biến nhất định, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt: Hiện nay, bình quân lương thực có hạt của xã đạt 480kg. Hệ thống cơ sở hạ tầng đã và đang từng bước được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Đồng chí Đinh Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Giàng cho biết: Qua rà soát các tiêu chí nông thôn mới, xã Cẩm Giàng đã đạt 6 tiêu chí, gồm các tiêu chí về thủy lợi, điện, hộ nghèo, y tế, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây là điều kiện thuận lợi, nền tảng để xã xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2015. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cẩm Giàng. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp tại địa phương phát triển chưa bền vững, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp; việc chuyển dịch, đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm; kết cấu hạ tầng xã hội nông thôn chưa đáp ứng với tiêu chí nông thôn mới; môi trường nông thôn chưa đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân còn thấp; trình độ dân trí chưa đồng đều, còn tiềm ẩn nguy cơ các vấn đề xã hội…

Cùng với các địa phương trong tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Cẩm Giàng đã triển khai thực hiện Chương trình ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện Bạch Thông; thành lập được Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, các Ban Phát triển thôn.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả, xã Cẩm Giàng hưởng ứng phong trào “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” với các nội dụng: Xây dựng xã Cẩm Giàng giàu đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng xã hội phát triển theo hướng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp. Hệ thống chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; xây dựng Cẩm Giàng thành vùng kinh tế động lực của huyện Bạch Thông. Phấn đấu đến năm 2015, Cẩm Giàng đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trên, cấp Ủy, chính quyền xã Cẩm Giàng xác định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy trong triển khai xây dựng nông thôn mới; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị – xã hội vững mạnh.

Trong thời gian tới, xã Cẩm Giàng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay; nhận thức được xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị; chú trọng tuyên truyền biểu dương và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình, phê phán những tư tưởng hiểu sai lệch về xây dựng nông thôn mới; triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và Cuộc vận động “Học tập và làn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’.

Để thực hiện tốt công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới, trước hết xã Cẩm Giàng tập trung quy hoạch chung về không gian phát triển kinh tế -xã hội; thực hiện đầy đủ các bước và lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo đề án xây dựng nông thôn mới trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phấn đấu phát triển nông – lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, có chất lượng và sức cạnh tranh cao, xã Cẩm Giàng tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển nhanh kết cậu hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình dịch vụ phục vụ lâm nghiệp; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất…

Trong thời gian tới, chính quyền xã tập trung giải quyết tốt các vấn đề về đất đai để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; thực hiện tốt các dự án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2020. Xã Cẩm Giàng xác định xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát triển kinh tế – xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững.

Đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra, trong năm 2011, xã Cẩm Giàng đã hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch nông thôn mới, Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã đang trình UBND huyện phê duyệt./.