Các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Bạch Thông

1. Ban quản lý các dự án

2. Phòng Kinh tế – Hạ tầng

3. Phòng Giáo dục và đào tạo.

4. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội

5. Phòng Nội vụ

6. Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn

7. Phòng tài chính-kế hoạch

8. Phòng tài nguyên và môi trường

9.  Phòng tư pháp.

10. Phòng văn hóa thông tin

11. Trung tâm GDNN-GDTX

          12. Trung tâm VH,TT&TT