Các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4

Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 4 đã thông qua 6 luật bao gồm:

Luật Dầu khí

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật Phòng, chống rửa tiền

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Luật Thanh tra

09 Luật Tần số vô tuyến điện sửa dổi 2022